Privacyverklaring Van den Berg advocaat

Wij doen onze best om uw privacy te beschermen en te waarborgen. Wij hechten eraan u duidelijkheid te geven over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan. In deze Privacyverklaring informeren wij u hierover. 

Contactgegevens
Van den Berg advocaat B.V. is de verwerkingsverantwoordelijke en gevestigd aan de Binckhorstlaan 36, unit M5 23 (2516 BE in Den Haag). Telefonisch kunt u ons bereiken op 070 820 03 33, per e-mail via info@vdbergadvocaat.nl. 

Voor wie geldt deze Privacyverklaring?
Deze Privacyverklaring geldt voor alle personen van wie wij persoonsgegevens verwerken, met uitzondering van personen die bij ons werkzaam zijn.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Wij verwerken persoonsgegevens die u zelf aan ons hebt verstrekt, persoonsgegevens gegenereerd tijdens uw bezoek aan onze website en het lezen van nieuwsbrieven. Bij de door u verstrekte gegevens gaat het om contactgegevens en overige persoonsgegevens die nodig zijn om uw zaak te kunnen behandelen, contactgegevens en overige persoonsgegevens ingevuld op de webformulieren op onze website en contactgegevens die u op andere wijze aan ons heeft verstrekt (bijvoorbeeld tijdens kennismakingsgesprekken, events, seminars).

Behoudens de door u ingevulde gegevens op de website houden wij via de website geen unieke persoonsgegevens bij. Onze Privacyverklaring Website treft u hier aan.

Ook kunnen wij persoonsgegevens verkrijgen uit andere bronnen, zoals openbare gegevens via social media, persoonsgegevens uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en het Kadaster en persoonsgegevens op openbare (zakelijke) websites.

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?
Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van een door u aan ons verstrekte opdracht tot het leveren van juridische diensten. Daarbij kunt u denken aan de uitvoering van een overeenkomst; het voeren van (gerechtelijke) procedures; advisering, bemiddeling en verwijzing en factureren van werkzaamheden. Wij dienen daarvoor in ieder geval te beschikken over uw contactgegevens, maar ook andere persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de (inhoudelijke) behandeling van de zaak.

Wij dienen uw gegevens ook te gebruiken om te voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen, zoals de verplichting om bepaalde informatie in te winnen en vast te leggen hetgeen voortvloeit uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT).

Verder gebruiken wij uw contactgegevens om contact met u te kunnen onderhouden. Uw gegevens kunnen onder meer worden gebruikt voor het verzenden van nieuwsbrieven, uitnodigingen voor bijeenkomsten en het toezenden van informatie die u aan ons hebt gevraagd.

Wij gebruiken uw gegevens ook nog voor:

  • Het verbeteren van onze product- en dienstinformatie en het uitvoeren van gerichte marketingacties.
  • Het uitvoeren en analyseren van cliënttevredenheidsonderzoeken.
  • Het maken van gebruikersstatistieken van de website (anonieme gegevens).

Welke rechtsgrond voor verwerking?
Wij verwerken persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden. De vier rechtsgronden waar wij ons op baseren zijn:

Overeenkomst of in de aanloop tot het sluiten van een overeenkomst
Indien u ons een opdracht verleent tot het leveren van juridische diensten, verwerken wij persoonsgegevens indien en voor zover dat voor het uitvoeren van de opdracht noodzakelijk is.

Wettelijke verplichting
De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) verplicht advocaten bepaalde informatie in te winnen en vast te leggen.

Gerechtvaardigd belang
Wij mogen ook persoonsgegevens verwerken als wij een gerechtvaardigd belang hebben en daarmee geen onevenredige inbreuk maken op uw privacy. Zo gebruiken wij bijvoorbeeld uw contactgegevens om u uit te kunnen nodigen voor bijeenkomsten.

Toestemming
Wij hebben uw toestemming gevraagd om uw persoonsgegevens te verwerken en u hebt deze toestemming verleend. U heeft altijd weer het recht om deze toestemming in te trekken.

Verwerkers
Wij kunnen voor het verwerken van uw persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend in onze opdracht persoonsgegevens verwerken. Wij sluiten met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.

Wij werken bijvoorbeeld met ICT-dienstverleners die ons ondersteuning bieden bij het leveren en veilig en stabiel houden van onze digitale systemen. Ook gebruiken wij diensten van derden voor het verzenden van nieuwsbrieven. Dit zijn voorbeelden van partijen die zijn aan te merken als verwerker als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Persoonsgegevens delen met derden
Wij dienen uw persoonsgegevens soms met derden te delen. Dat kan – afhankelijk van de omstandigheden van het geval – noodzakelijk zijn bij de behandeling van uw dossier. Ook zijn er wettelijke verplichtingen die ertoe strekken dat persoonsgegevens aan derden worden doorgegeven.

Zo kan het bij de behandeling van een dossier noodzakelijk zijn uw persoonsgegevens met derden te delen. Bijvoorbeeld bij het procederen tegen een wederpartij, het sluiten van een overeenkomst waarbij meerdere partijen zijn betrokken en het aanvragen van gefinancierde rechtsbijstand.

Indien een rechtelijke uitspraak ons verplicht tot het verstrekken van persoonsgegevens aan derden, zullen wij daaraan dienen te voldoen.

Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld voor commerciële doeleinden.

Bij een reorganisatie of fusie van onze onderneming, of de verkoop van (een deel van) onze onderneming kunnen persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Doorgifte buiten de (Europese Economische Ruimte) EER 
Het kan soms nodig zijn uw persoonsgegevens door te geven aan partijen gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Dat kan – afhankelijk van de omstandigheden van het geval – noodzakelijk zijn bij de behandeling van uw dossier door een advocaat.

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) mogen persoonsgegevens uitsluitend worden doorgegeven aan partijen buiten de EER indien een passend niveau is gewaarborgd voor de bescherming van de persoonsgegevens of indien een specifieke afwijking van toepassing is. Wij kunnen persoonsgegevens aan een partij buiten de EER doorgeven als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst van opdracht tot het leveren van juridische diensten, of indien dat noodzakelijk is in het kader van een rechtsvordering waarvoor wij u juridische ondersteuning verlenen.

Beveiliging
Wij hechten grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgen, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. Bij gebruik van diensten van derde partijen, zullen wij in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Bewaartermijn
Een dossier wordt gedurende vijf jaar na beëindiging van de opdracht bewaard. Facturen worden overeenkomstig de wettelijke termijn gedurende een periode van zeven jaar bewaard. Persoonsgegevens die niet dossiergebonden zijn worden in beginsel twee jaar bewaard.

Uw rechten
Iedere persoon kan op basis van de wet bepaalde rechten uitoefenen ten aanzien van zijn of haar persoonsgegevens. Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen 070 820 03 33 of info@vdbergadvocaat.nl. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij wij aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kunnen geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Klachten?
Als u klachten hebt over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u contact met ons opnemen door een mail te sturen naar info@vdbergadvocaat.nl of te bellen met 070 820 03 33. Wij helpen u graag met het vinden van een oplossing. Indien dat toch niet zou lukken, dan kunt u zich altijd wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Wijzigingen in deze Privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor te allen tijde wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring overeenkomstig geldende wet- en regelgeving. Wij adviseren u daarom regelmatig onze Privacyverklaring op onze website te controleren.