Raad van Arbitrage voor Metaal­nijverheid en -Handel

Wij voeren vanuit ons kantoor het secretariaat van de Stichting Raad van Arbitrage voor Metaalnijverheid en -Handel (www.sramh.nl). Deze Stichting stelt zich ten doel het doen beslechten van geschillen verband houdende met de metaal-, elektrotechnische-, elektronica- en kunststofindustrie, alsmede met de handel in de producten van deze industrieën en aanverwante sectoren. Aan de Raad zijn arbiters verbonden, die specifieke deskundigheid bezitten op de terreinen waarop de geschillen die aan de stichting worden voorgelegd zich afspelen.

De werkzaamheden van het secretariaat worden grotendeels verricht door Nanette Mulder in overleg met en onder verantwoordelijkheid van Jan Peter van den Berg, de secretaris van de Raad.

In elke arbitrageprocedure bij de Raad wordt één of worden drie arbiters benoemd en treedt Jan Peter van den Berg op als secretaris van het scheidsgerecht. De secretaris heeft daarbij een adviserende stem. Hij adviseert het scheidsgerecht met name over de juridische aspecten van een geschil. De secretaris is aanwezig bij de mondelinge behandeling en stelt in overleg met het scheidsgerecht het concept-vonnis op.