Track Record

26-01-2024

Hoge Raad, 26 januari 2024, ECLI:NL:HR:2024:85

Onteigeningsrecht. Vergoeding van planschade in onteigeningsgeding (art. 40e (oud) Ow). Moet bij toepassing van art. 40e (oud) Ow rekening worden gehouden met (beperkende) criteria die van toepassing zijn op planschadevergoeding op grond van art. 6.1 Wro (oud)? Samenhang met zaken 22/02348 (ECLI:NL:HR:2024:95) en 22/02361 (ECLI:NL:HR:2024:96).

26-01-2024

Hoge Raad, 26 januari 2024, ECLI:NL:HR:2024:95

Art. 81 lid 1 RO. Onteigeningsrecht. Vergoeding van planschade in onteigeningsgeding (art. 40e (oud) Ow). Moet bij toepassing van art. 40e (oud) Ow rekening worden gehouden met (beperkende) criteria die van toepassing zijn op planschadevergoeding op grond van art. 6.1 Wro (oud)? Samenhang met 22/02344 (ECLI:NL:HR:2024:85) en 22/02361 (ECLI:NL:HR:2024:96).

26-01-2024

Hoge Raad, 26 januari 2024, ECLI:NL:HR:2024:96

Art. 81 lid 1 RO. Onteigeningsrecht. Vergoeding van planschade in onteigeningsgeding (art. 40e (oud) Ow). Moet bij toepassing van art. 40e (oud) Ow rekening worden gehouden met (beperkende) criteria die van toepassing zijn op planschadevergoeding op grond van art. 6.1 Wro (oud)? Samenhang met zaken 22/02344 (ECLI:NL:HR:2024:85) en 22/02348 (ECLI:NL:HR:2024:95).

22-12-2023

Hoge Raad, 22 december 2023, ECLI:NL:HR:2023:1795

Art. 81 lid 1 RO. Onteigeningsrecht. Vaststellen schadeloosstelling. Wat moet worden verstaan onder complex als bedoeld in art. 40d Ow? Vereenzelviging van onderdelen van deels in buitenland gevestigd familiebedrijf?

22-12-2023

Hoge Raad, 22 december 2023, ECLI:NL:HR:2023:1806

Art. 81 lid 1 RO. Verbintenissenrecht. Onrechtmatige daad van televisieprogramma Radar? Verjaring. Motiveringsklachten.

 

22-09-2023

Hoge Raad 22 september 2023, ECLI:NL:HR:2023:1276

Arbeidsrecht. Goed werkgeverschap (art. 7:611 BW). Naheffing inkomstenbelasting van in buitenland woonachtige vliegers. Had luchtvaartmaatschappij waarschuwings- of informatieplicht t.z.v. wijziging van belastingverdrag waardoor vliegers in Nederland belastingplichtig werden?

02-06-2023

Conclusie 2 juni 2023, ECLI:NL:PHR:556

Arbeidsrecht. Was werkgever op grond van goed werkgeverschap (art. 7:611 BW) gehouden om in het buitenland wonende werknemers te waarschuwen voor, dan wel te informeren over een wijziging van een belastingverdrag, waardoor zij belastingplichtig werden in Nederland?

26-05-2023

Hoge Raad 25 mei 2023, ECLI:NL:HR:2023:777

Onteigening. Schadeloosstelling. Vervolg op HR 14 april 2017 (ECLI:NL:HR:2017:691). Art. 40c Ow. Eliminatieregel. Had het onteigende op peildatum verwachtingswaarde boven agrarische waarde? Wanneer was sprake van concreet plan voor werk waarvoor wordt onteigend?

31-03-2023

Hoge Raad, 31 maart 2023, ECLI:NL:HR:2023:497

Vermogensrecht. Ruimtelijke ordening. Woonark in openbaar vaarwater planologisch toegestaan. Mag gemeente gebruik maken van haar eigenaarsbevoegdheden om woonark te verwijderen?

31-03-2023

Hoge Raad, 31 maart 2023, ECLI:NL:HR:2023:503

Personen- en familierecht. Procesrecht. Kort geding over afwikkeling verdeling. Kan in kort geding verklaring voor recht worden gegeven? Ambtshalve taak rechter in hoger beroep?

31-03-2023

Hoge Raad, 31 maart 2023, ECLI:NL:HR:2023:514

Verbintenissenrecht. Beding dat aan school geschonken grond moet worden teruggegeven als gebruik schoolgebouw duurzaam is gestaakt. Kon aan dit beding worden voorbijgegaan o.g.v. economisch claimrecht van art. 110 Wet op het primair onderwijs? Viel school aan te merken als ‘oude eigendomsschool’?

31-03-2023

Hoge Raad, 31 maart 2023, ECLI:NL:HR:2023:505

Onteigening. Schadeloosstelling. Eliminatieregel (art. 40c Ow). Waardevermindering van het overblijvende? Art. 40e Ow. Planschade. Omrijschade.

24-02-2023

Hoge Raad, 24 februari 2023,  ECLI:NL:HR:2023:288

Art. 81 lid 1 RO. Vordering curatoren failliete vennootschap uit onverschuldigde betaling, art. 6:203 BW. Klachten tegen oordeel hof dat gelden door rekeninghouder zijn ontvangen voor en ten behoeve van bestuurder en dat voor betaling rechtsgrond bestond in verhouding tussen vennootschap en bestuurder.

09-09-2022

Hoge Raad 9 september 2022, ECLI:NL:HR:2022:1188

Procesrecht. Aansprakelijkheidsrecht; onrechtmatige daad. Herroeping; achterhouden door wederpartij van stukken van beslissende aard (art. 382 onder c Rv). Kan derde die door curator aansprakelijk wordt gesteld (‘Peeters/Gatzen-vordering’) zich met succes verweren door materiële onjuistheid van aan failliet opgelegde belastingaanslag met formele rechtskracht in te roepen? Geval waarin de fiscus nagenoeg de enige onbetaalde crediteur is. Motiveringsklachten.

15-07-2022

Hoge Raad 15 juli 2022, ECLI:NL:HR:2022:1108

Procesrecht. IPR. Niet-ontvankelijkheid hoger beroep wegens verzuim inschrijving rechtsmiddel (art. 3:301 lid 2 BW jo. art. 433 Rv?). Gezag van gewijsde van in Nederland erkend Belgisch verstekvonnis; art. 33 Verordening Brussel I. Staat gezag van gewijsde Belgisch vonnis in de weg aan oordeel hof in deze procedure? Art. 79 lid 1, aanhef en onder b, RO.

 

15-07-2022

Hoge Raad 15 juli 2022, ECLI:NL:HR:2022:1089

Art. 81 lid 1 RO. Kort geding. Ontslag als bestuurder na bestuurscrisis. Arresten hof nietig i.v.m. benoeming raadsheer in Gemeenschappelijk Hof van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba? Klachten tegen oordeel over vernietigbaarheid ontslag.

15-07-2022

Hoge Raad 15 juli 2022, ECLI:NL:HR:2022:1090

Art. 81 lid 1 RO. Kort geding. Ontslag als bestuurder na bestuurscrisis. Arresten hof nietig i.v.m. benoeming raadsheer in Gemeenschappelijk Hof van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba? Motiveringsklachten tegen oordeel dat eiser geen belang heeft bij beroep op vernietigbaarheid ontslag.

01-07-2022

Hoge Raad 1 juli 2022, ECLI:NL:HR:2022:989

Verbintenissenrecht. Aannemingsovereenkomst, meerwerk. Is voor toepassing tenzij-bepaling in art. 7:755 BW vereist dat opdrachtgever inzicht had in omvang van prijsverhoging dan wel (concreet) te verwachten meerkosten? Art. 7:752 BW in geval van meerwerk.

10-06-2022

Hoge Raad 10 juni 2022, ECLI:NL:HR:2022:855

Art. 81 lid 1 RO. Beslag- en executierecht. Niet afnemen gronden na sluiten koopovereenkomst. Executie. Beslaglegging. Opheffing beslagen? Schadevergoeding? Risicoaansprakelijkheid? Misbruik van recht? Onrechtmatige daad?

01-04-2022

Hoge Raad 1 april 2022,  ECLI:NL:HR:2022:495

Procesrecht. Executeur roept erfgenamen als partij in het geding op grond van art. 118 Rv. Art. 4:145 BW. Ontvankelijkheid.

24-12-2021

Hoge Raad 24 december 2021, http://ECLI:NL:HR:2021:1951

Art. 81 lid 1 RO. Drinkwaterwet. Geoorloofde wijziging systematiek van heffing vastrecht voor levering van drinkwater door monopolist die vastrecht bij recreatieparken niet langer heft per centrale aansluiting, maar per verbruiksadres? Eis dat voorwaarden en tarieven ‘niet discriminerend’ zijn.

17-12-2021

Conclusie 17 december 2021, http://ECLI:NL:PHR:2021:1254

Meerwerk waarvoor geen prijs is bepaald. Maatstaf voor toepassing tenzij-bepaling in art. 7:755 BW. Redelijke prijs als bedoeld in art. 7:752 lid 1 BW.

26-11-2021

Hoge Raad 26 november 2021, http://ECLI:NL:HR:2021:1781

Onteigeningsrecht. Taxatie van verkoopwaarde onteigend pand; motiveringsklachten. Omvang van geding na cassatie en verwijzing (art. 424 Rv). Beroep op nova.

24-09-2021

Hoge Raad 24 september 2021, http://ECLI:NL:HR:2021:1343

Art. 81 lid 1 RO. Vermogensrecht. Motiveringsklachten tegen oordeel hof dat medewerker niet vertegenwoordigingsbevoegd was en dat niet de schijn is gewekt dat hem volmacht was verleend.

23-04-2021

Conclusie 23 april 2021, ECLI:NL:PHR:2021:429

16-04-2021

Hoge Raad 16 april 2021 , ECLI:NL:HR:2021:577

Art. 81 lid 1 RO. Onteigeningsrecht. Schadeloosstelling. Omvang complex (art. 40d Ow). Complexwaarde; lagere waarde voor stukken grond met bijzondere ongeschiktheid?

05-03-2021

Hoge Raad 5 maart 2021, ECLI:NL:HR:2021:339

Overheidsprivaatrecht. Exploitatieovereenkomst met inspanningsverplichting voor gemeente om voortvarend te handelen m.b.t. aanvragen bouwvergunningen. Aansprakelijkheid voor te laat beslissen? Uitleg. Pas contractuele aansprakelijkheid in het geval dat op grond van onrechtmatige daad aansprakelijkheid bestaat? HR 22 oktober 2010, ECLI:NL:HR:2010:BM7040 (Eindhoven/curatoren) en HR 11 januari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BX7579 (Amsterdam/Have).

04-12-2020

Hoge Raad, 4 december 2020, ECLI:NL:HR:2020:1944

Art. 81 lid 1 RO. Huurrecht. Kort geding. Vervolg op HR 28 september 2018, ECLI:NL:HR:2018:1810. Is tekortkoming huurder van voldoende gewicht om ontbinding van de huurovereenkomst te rechtvaardigen? Art. 6:265 lid 1 BW.

20-11-2020

Hoge Raad, 20 november 2020, ECLI:NL:HR:2020:1853

Art. 81 lid 1 RO. Verbintenissenrecht. Verkoop percelen weiland aan kopers die kort daarna doorverkopen aan projectontwikkelaars. Dwaling verkoper/oorspronkelijk eigenaar?

23-10-2020

Conclusie 23 oktober 2020, ECLI:NL:PHR:2020:985

Onteigening. Egalisatieregel (art. 40d Ow). Omvang complex. Bijzondere hoedanigheid?

 

09-10-2020

Hoge Raad, 9 oktober 2020, ECLI:NL:HR:2020:1594

Art. 81 lid 1 RO. Onteigeningsrecht. Ondertekening vonnis; art. 230 lid 3 Rv. Was rechtbank gehouden aantekeningen griffier te verstrekken aan partijen? Samenhang met zaak 20/00815.

09-10-2020

Hoge Raad, 9 oktober 2020, ECLI:NL:HR:2020:1595

Art. 81 lid 1 RO. Onteigeningsrecht. Ondertekening vonnis; art. 230 lid 3 Rv. Was rechtbank gehouden aantekeningen griffier te verstrekken aan partijen? Samenhang met zaak 20/00813.

11-09-2020

Conclusie 11 september 2020, ECLI:NL:PHR:2020:797

Verbintenissenrecht. Is de gemeente aansprakelijk op grond van wanprestatie dan wel onrechtmatige daad vanwege het niet tijdig beslissen op door projectontwikkelaar ingediende bouwaanvragen? Onjuiste rechtsopvatting omtrent art. 6:74 BW? Motiveringsklachten.

24-04-2020

Hoge Raad, 24 april 2020, ECLI:NL:HR:2020:803

Cassatieprocesrecht. Exploot van oproepingsbericht betekend aan onjuist adres. Nietigheid exploot. Art. 121 lid 3 Rv. Weigering verstek.

20-03-2020

Hoge Raad 20 maart 2020, ECLI:NL:HR:2020:477

Art. 81 lid 1 RO. Rechtspersonenrecht. Burenrecht. Onrechtmatige daad. Art. 5:37 BW en art. 5:50 BW. Hinder. Betekenis bestemmingsplan. Bevel tot sloop met boete op grond van boetebepaling in statuten. Nietigheid Huishoudelijk reglement. Devolutieve werking hoger beroep.

13-03-2020

Hoge Raad 13 maart 2020, ECLI:NL:HR:2020:430

 

Burenrecht. Geschil over de erfgrens. Scheidingsmuur. Wettelijk vermoeden dat het midden van de afscheiding de grens tussen de erven is (art. 5:36 BW). Tegenbewijs. Kadastrale meting. Verkrijgende verjaring (art. 3:105 BW). Bijdrage aan de kosten van de schutting (art. 5:49 lid 1 BW).

 

06-03-2020

Hoge Raad, 6 maart 2020, ECLI:NL:HR:2020:385

Onteigeningsrecht. Aan onteigende aangeboden bijkomende voorzieningen niet vermeld in het dictum; art. 54i lid 1 Ow. Hoge Raad doet zelf de zaak af. HR 21 december 2018, ECLI:NL:HR:2018:2380.

14-02-2020

Hoge Raad, 14 februari 2020, ECLI:NL:HR:2020:257

 

Curacaose zaak. Toekenning van eigendom van kavels in een langdurig onverdeeld gebleven gemeenschap. Toekenning aan het Land onder de verplichting om tot ontwikkeling over te gaan en de kavels aan de gebruikers uit te geven. Aanwijzing van personen als gebruiker. Zelfbewoningsplicht. Verkrijgende verjaring. Rol van de verkeersopvattingen in Curacao.

 

07-02-2020

Hoge Raad, 7 februari 2020, ECLI:NL:HR:2020:209

 

Art. 81 lid 1 RO. Verbintenissenrecht. Verplichting tot voorzetting onderhandelingen? Onvoorziene omstandigheden. Eisen van redelijkheid en billijkheid. Verhouding tussen art. 6:248 BW en art. 6:258 BW. Grenzen van de rechtsstrijd. Ontoelaatbare verrassingsbeslissing?

 

07-02-2020

Hoge Raad, 7 februari 2020, ECLI:NL:HR:2020:211

Art. 81 lid 1 RO. Onteigeningsrecht. Doel van onteigening. Bijkomend aanbod. Termijn voor aanvaarding.

07-02-2020

Hoge Raad, 7 februari 2020, ECLI:NL:HR:2020:208

Art. 81 lid 1 RO. Onteigeningsrecht. Doel van onteigening. Bijkomend aanbod. Termijn voor aanvaarding.

 

20-12-2019

Hoge Raad, 20 december 2019, ECLI:NL:HR:2019:2016

 

Procesrecht. Beroep op pauliana (art. 3:45 BW); door hof gehonoreerd met aanvulling van de feitelijke grondslag? HR 14 juli 2017, ECLI:NL:HR:2017:1357.

 

29-11-2019

Hoge Raad, 29 november 2019, ECLI:NL:HR:2019:1860

 

Art. 81 lid 1 RO. Onteigening. Werk waarvoor onteigend wordt (art. 61 Ow). Ander (inpassings)plan dan voorzien? Grenzen rechtsstrijd.

 

28-06-2019

Hoge Raad 28 juni 2019, ECLI:NL:HR:2019:1045

Art. 81 lid 1 RO. Onteigeningsrecht. Exploitatieplan. In plan opgenomen termijn voor bouwrijp maken van de grond is verlopen. Ontbreekt noodzaak tot onteigening? HR 5 januari 2018, ECLI:NL:HR:2018:7.

21-06-2019

Hoge Raad, 21 juni 2019, ECLI:NL:HR:2019:1022

Rechtspersonenrecht, appartementsrecht. Appartementseigenaar verzoekt vernietiging van besluiten van VvE, genomen op een vergadering waar appartementseigenaar niet aanwezig was. Termijn waarbinnen de appartementseigenaar heeft kunnen kennisnemen van de besluiten in de zin van art. 5:130 lid 2 BW.

14-06-2019

Hoge Raad, ECLI:NL:HR:2019:930

Art. 81 RO. Onteigening. Vaststelling schadeloosstelling. Eliminatieregel (art. 40c Ow). Maatstaf vaststelling bijkomende schade (exploitatieschade). Waardevermindering van het overblijvende (art. 41 Ow). Samenhang met 18/02232.

14-06-2019

Hoge Raad, 14 juni 2019, ECLI:NL:HR:2019:929

Art. 81 RO. Onteigening. Vaststelling schadeloosstelling. Eliminatieregel (art. 40c Ow). Maatstaf vaststelling bijkomende schade (exploitatieschade). Waardevermindering van het overblijvende (art. 41 Ow). Samenhang met 18/02234.

19-04-2019

Hoge Raad 19 april 2019, ECLI:NL:HR:2019:637

Huwelijksvermogensrecht. Procesrecht. Verrekening op grond van niet-nagekomen periodiek verrekenbeding (art. 1:141 BW). Vaststelling omvang overgespaard vermogen; stelplicht en bewijslast. Bewijsvermoeden van art. 1:141 lid 3 BW; HR 8 juni 2012, ECLI:NL:HR:2012:BV9605. Beschrijving van het vermogen van andere echtgenoot; art. 1:143 BW en art. 679 Rv. Devolutieve werking hoger beroep.

 

19-04-2019

Hoge Raad 19 april 2019, ECLI:NL:HR:2019:639

Art. 81 lid 1 RO. Huurrecht. Procesrecht. Wijziging procespartij hangende de procedure? Gerechtelijke erkenning; prijsgeven van verweer. Uitleg grief.

 

12-04-2019

Hoge Raad 12 april 2019, ECLI:NL:HR:2019:575

Personen- en familierecht. Machtiging tot uithuisplaatsing. Recht op contra-expertise, art. 810a lid 2 Rv. HR 5 september 2014, ECLI:NL:HR:2014:2632.

05-04-2019

Hoge Raad 5 april 2019, ECLI:NL:HR:2019:507

Art. 81 lid 1 RO. Contractenrecht. Verkoop landbouwgrond aan projectontwikkelaar met beding dat verkopers twee nader te bepalen bouwkavels van tenminste 500m2 kunnen verwerven. Geschil over welke kavels mochten worden gekozen. Uitleg overeenkomst; verzuim; schuldeisersverzuim; recht op btw over vervangende prestatie.

22-03-2019

Hoge Raad 22 maart 2019, ECLI:NL:HR:2019:401

Art. 81 lid 1 RO. Onteigeningsrecht. Heeft de provincie voldaan aan haar verplichting om te trachten de te onteigenen onroerende zaak bij minnelijke overeenkomst te verkrijgen? Art. 17 Ow.

08-02-2019

Hoge Raad 8 februari 2019, ECLI:NL:HR:2019:204

Art. 81 lid 1 RO. Verbintenissenrecht. Vennootschapsrecht. Rekening-courantverhouding tussen (vennoten van) vennootschap onder firma en BV. Beëindiging v.o.f. Kan vennoot worden aangesproken tot betaling rekening-courantschuld? Verjaring? Art. 6:140 BW.

08-02-2019

Hoge Raad 8 februari 2019, ECLI:NL:HR:2019:204

Art. 81 lid 1 RO. Verbintenissenrecht. Vennootschapsrecht. Rekening-courantverhouding tussen (vennoten van) vennootschap onder firma en BV. Beëindiging v.o.f. Kan vennoot worden aangesproken tot betaling rekening-courantschuld? Verjaring? Art. 6:140 BW.

23-11-2018

Hoge Raad 23 november 2018, ECLI:NL:HR:2018:2161
Cassatieprocesrecht; onteigeningsrecht. Art. 53 Onteigeningswet. Art. 112 Rv niet toepasselijk. Memorie van toelichting niet beslissend. Niet-ontvankelijkverklaring.

16-11-2018

Hoge Raad 16 november 2018, ECLI:NL:HR:2018:2106
Art. 81 lid 1 RO. Onteigeningsrecht. Bestuursrecht. Vervroegde onteigening. Heeft de Kroon het onteigeningsverzoek getoetst aan algemene beginselen van behoorlijk bestuur?

28-09-2018

Hoge Raad 28 september 2018, ECLI:NL:HR:2018:1810
Prejudiciële vragen (art. 392 Rv). Verbintenissenrecht; huurrecht. Uitleg van art. 6:265 lid 1 BW. Voorwaarden voor ontbinding van wederkerige overeenkomst. Verhouding tussen hoofdregel en tenzij-bepaling. Rechtspraak Hoge Raad. Gelden bijzondere eisen voor ontbinding van een huurovereenkomst van sociale woonruimte?

06-07-2018

Hoge Raad 6 juli 2018, ECLI:NL:HR:2018:1115
Procesrecht. Incidentele vordering in cassatie tot verbinden van voorwaarde van zekerheidstelling aan (door hof uitgesproken) uitvoerbaarverklaring bij voorraad. Art. 235 en 418a Rv. Maatstaven.

29-06-2018

Hoge Raad 29 juni 2018, ECLI:NL:HR:2018:1028
Art. 81 lid 1 RO. Personen- en familierecht. Verlenging ondertoezichtstelling. Verzoek contra-expertise; art. 810a lid 2 Rv. Samenhang met HR 3 maart 2017, ECLI:NL:HR:2017:358.

04-05-2018

Hoge Raad 4 mei 2018, ECLI:NL:HR:2018:686
Faillissementsrecht; verzoek tot ontslag curator (art. 73 Fw); horen rechter-commissaris (art. 65 Fw).

20-04-2018

Hoge Raad 20 april 2018, ECLI:NL:HR:2018:648
Onteigening. Verval van pachtrecht (art. 59 lid 3 Ow). Vaststelling schadeloosstelling pachter, art. 42a Ow. Verlies van mogelijkheid als afgaande pachter een vergoeding van de opkomende pachter te verkrijgen. Art. 41a Ow, vergoeding werkelijke waarde ingevolge overeenkomstige toepassing art. 40b Ow? Inkomensschade.

26-01-2018

Hoge Raad 26 januari 2018, ECLI:NL:HR:2018:107
Faillissementsrecht; aansprakelijkheid insolventieadviseur jegens gezamenlijke faillissementscrediteuren; Peeters/Gatzen-vordering; ingangsdatum wettelijke rente; art. 6:83, onder b, BW en verder grotendeels art. 81 lid 1 RO.

22-12-2017

Hoge Raad 22 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3248
Onteigeningsrecht. Zekerheidstelling als bedoeld in art. 54i lid 4 Ow; mag rechtbank afzien van bepalen zekerheid?

15-12-2017

Hoge Raad 15 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3141
Onteigeningsrecht. Schadeloosstelling na onteigening ten behoeve van omlegging Rijksweg A9 en reconstructie knooppunt Badhoevedorp. Is plaats voor vergoeding van bijkomende schade aan de juridisch eigenaar die zijn agrarische grond in economische eigendom heeft overgedragen onder toekenning aan hem van een voortgezet gebruiksrecht, dat door de onteigening wordt beëindigd?

13-10-2017

Hoge Raad 13 oktober 2017, ECLI:NL:HR:2017:2616
Art. 81 lid 1 RO; huur bedrijfsruimte; opleveringsplicht bij einde huur; aan huurder toerekenbare vertraging; herstelkosten wegens ondeugdelijke oplevering; betekenis voorinspectie.

29-09-2017

Hoge Raad 29 september 2017, ECLI:NL:HR:2017:2520
Art. 81 lid 1 RO; passeren bewijsaanbod; waardering getuigenbewijs.

30-06-2017

Hoge Raad 30 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:1184
Art. 81 lid 1 RO; samenlevingsovereenkomst (na eerdere echtscheiding) opgezegd door de vrouw; verdeling gemeenschappelijk spaarsaldo; veroordeling in proceskosten.

09-06-2017

Hoge Raad 9 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:1067
Art 81 lid 1 RO; goederenrecht; art. 3:107 en 3:108 BW; is gebruiker van perceel eigenaar geworden door verjaring? 

09-06-2017

Hoge Raad 9 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:1062
Art. 81 lid 1 RO; huwelijksgoederenrecht; verdeling gemeenschap na echtscheiding

09-06-2017

Hoge Raad 9 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:1064 (INS-Updates.nl 2017/174; NJB 2017/1342)
Insolventierecht; artikel 3a Fw; schorst ook een tweede verzoek tot toelating tot de WSNP de behandeling van een faillissementsverzoek?

12-05-2017

Hoge Raad 12 mei 2017, ECLI:NL:HR:2017:869 (PFR-Updates.nl 2017/0139, RvdW 2017/565, NJB 2017/1183)
Verzoek vernietiging erkenning wegens dwaling.

21-04-2017

Hoge Raad 21 april 2017, ECLI:NL:HR:2017:761 (RvdW 2017/535)
Art. 81 lid 1 RO; eisen aan een verzoek tot onteigening; uitvoerbaar bij voorraad verklaring van vonnis tot vervroegde onteigening mogelijk?

16-12-2016

Hoge Raad 16 december 2016, ECLI:NL:HR:2016:2882 (JWB 2016/471)
Art. 81 lid 1 RO; vordering tot ontbinding en schadevergoeding; schuldeisersverzuim.

16-12-2016

Hoge Raad 16 december 2016, ECLI:NL:HR:2016:2879 (JIN 2017/16*, NJ 2017/15, JBPR 2017/2, RvdW 2017/67, JWB 2016/465, RBP 2017/12, NJB 2017/22, JOM 2016/1321)
Kennis nemen stukken nadat vonnis is bepaald; hoor en wederhoor. 

16-12-2016

Hoge Raad 16 december 2016, ECLI:NL:HR:2016:2879 (JIN 2017/16*, NJ 2017/15, JBPR 2017/2, RvdW 2017/67, JWB 2016/465, RBP 2017/12, NJB 2017/22, JOM 2016/1321)
Toezenden stukken nadat vonnis is bepaald; hoor en wederhoor 

09-12-2016

Hoge Raad 9 december 2016, ECLI:NL:HR:2016:2824 (NJB 2017/10, NJ 2017/14, JWB 2016/450, RvdW 2017/65)
‘Balkon of soortgelijk werk’; artikel 5:50 BW, hoogte scheidsmuur; artikel 5:49 BW; Curaçao

02-12-2016

Hoge Raad 2 december 2016, ECLI:NL:HR:2016:2741 (TvAR 2017/5872*, JOM 2016/1247, NJB 2016/2300, RvdW 2016/1236, JWB 2016/434, BR 2017/17, O&A 2017/17)
Deskundigenbericht; hoor en wederhoor indien deskundigen een derde raadplegen. Verdeling bij helfte van voordeel door aanwezigheid delfstoffen?

28-10-2016

Hoge Raad 28 oktober 2016,  ECLI:NL:HR:2016:2452 (RvdW 2016/1107, JWB 2016/390)
Onteigeningsrecht. Noodzaak tot onteigening. Gelegenheid om pleidooi te verzoeken.

28-10-2016

Hoge Raad 28 oktober 2016,  ECLI:NL:HR:2016:2452 (RvdW 2016/1107, JWB 2016/390)
Art. 81 lid 1 RO; onteigeningsrecht; noodzaak tot onteigening en gelegenheid om pleidooi te verzoeken.

02-09-2016

Hoge Raad 2 september 2016, ECLI:NL:HR:2016:2014 (JWB 2016/311, AR 2016/2556, RvdW 2016/924, NJB 2017/10)
Art. 81 lid 1 RO; incasso van parkbijdrage door Vereniging jegens een eigenaar die lidmaatschap heeft opgezegd; contractueel beding tot verhuur via een bemiddelingsorganisatie onredelijk bezwarend?

24-05-2016

Hoge Raad 24 juni 2016, ECLI:NL:HR:2016:1273 (TBR 2016/140*, NJB 2016/1351, RvdW 2016/745, NJ 2017/57, JOM 2016/612, JWB 2016/244)
Schadeloosstelling; bodemverontreiniging; complexwaarde; wederbeleggingskosten.

22-04-2016

Hoge Raad 22 april 2016, ECLI:NL:HR:2016:720 (RvdW 2016/167, JWB 2016/167)
Artikel 81 lid 1 RO; schadeloosstelling; eliminatieregel art. 40c Ow; waardevermindering overblijvende.

05-02-2016

Hoge Raad 5 februari 2016, ECLI:NL:HR:2016:197 (RvdW 2016/246, JWB 2016/59)
Art. 81 lid 1 RO; facturen voor accountantswerkzaamheden; goede procesorde, stellingen in appel voldoende toegelicht?

29-01-2016

Hoge Raad 29 januari 2016, ECLI:NL:HR:2016:153 (RvdW 2016/224, JWB 2016/52)
Art. 81 lid 1 RO, complexwaarde (art. 40d Ow); behoort tot het onteigende een ‘voorstrook’ met hogere waarde dan de rest van het onteigende?

15-01-2016

Hoge Raad 15 januari 2016, ECLI:NL:HR:2016:64 (NJB 2016/205, JWB 2016/31, RvdW 2016/148)
Bewijs van prijsafspraak; overgelegd faxbericht ten onrechte aangemerkt als niet in het geding gebracht.

15-01-2016

Hoge Raad 15 januari 2016, ECLI:NL:HR:2016:25 (TBR 2016/28*, RvdW 2016/142, JOM 2016/82)
Schadeloosstelling; criteria eliminatieregel art. 40c Ow; eliminatie waardevermeerderende bestemming; overheidswerk

15-01-2016

Hoge Raad 15 januari 2016, ECLI:NL:HR:2016:67 (RvdW 2016/145)
Schadeloosstelling; eliminatieregel art. 40c Ow; eliminatie van bestemming(en); plan voor werk waarvoor wordt onteigend.

15-01-2016

Hoge Raad 15 januari 2016,  ECLI:NL:HR:2016:64 (NJB 2016/205 en RvdW 2016/205)
Bewijs van prijsafspraak; overgelegd faxbericht ten onrechte aangemerkt als niet in het geding gebracht.

14-08-2015

Hoge Raad 14 augustus 2015, ECLI:NL:HR:2015:2195 (TBR 2015/180*, NJB 2015/1487, RvdW 2015/934, JWB 2015, 292)
Overnemen onteigeningsgeding van derde; tussenkomst erfgenamen; art. 3 en 20 Ow.

06-03-2015

Hoge Raad 6 maart 2015, ECLI:NL:HR:2015:527 (NJB 2015/555, RvdW 2015/380, JWB 2015/104)
Omschrijving onteigende perceelsgedeelte; art. 78 en 79 Ow en afdeling 3.4 Awb.

30-01-2015

Hoge Raad 30 januari 2015, ECLI:NL:HR:2015:183 (JBPR 2015/29*, NJB 2015/302, RvdW 2015/224, RBP 2015/29, ERF-Updates.nl 2015-0082)
Incident tot tussenkomst; art. 3 Ow; exceptio plurium litis consortium; oproeping art. 118 Rv.

30-01-2015

Hoge Raad 30 januari 2015, ECLI:NL:HR:2015:183 (JBPR 2015/29*, NJB 2015/302, RvdW 2015/224, ERF-Updates.nl 2015-0082)
Incident tot tussenkomst; exceptio plurium litis consortium; oproeping art. 118 Rv.

31-10-2014

Hoge Raad 31 oktober 2014, ECLI:NL:HR:2014:3076 (JIN 2014/225*, BR 2014/139*, NJ 2015/181*, JBPR 2015/18*, NJB 2014/2012, RvdW 2014/1205, Prg. 2015/8, RFR 2015/16, TvPP 2015, afl. 1, p. 32)
Recht op mondelinge behandeling; art. 134 Rv en art. 6 EVRM.

31-10-2014

Hoge Raad 31 oktober 2014,  ECLI:NL:HR:2014:3075 (JIN 2014/224*, NJB 2014/2011, RvdW 2014/1209, NJ 2014/485, TvPP 2015, afl. 1, p. 32)
Bewijsrecht; bewijsaanbod in appel.

31-10-2014

Hoge Raad 31 oktober 2014, ECLI:NL:HR:2014:3076 (JIN 2014/225*, BR 2014/139*, NJ 2015/181*, JBPR 2015/18*, Ars Aequi 2016/185*, NJB 2014/2012, RvdW 2014/1205, Prg. 2015/8, RFR 2015/16, TvPP 2015, afl. 1, p. 32)
Recht op mondelinge behandeling; art. 134 Rv en art. 6 EVRM.

07-10-2014

Hoge Raad 7 november 2014, ECLI:NL:HR:2014:3125 (BR 2015/17*, NJ 2015/56*, NJB 2014/2063, RvdW 2014/1245)
Ontvankelijkheid cassatieberoep tegen tussenvonnis; schadeloosstelling; bedrijfsschade.

18-04-2014

Hoge Raad 18 april 2014, ECLI:NL:HR:2014:947 (RvdW 2014/603, JWB 2014/191, RI 2014/60)
Art. 81 lid 1 RO; toepassingsbereik art. 69 Fw; verzoek van gefailleerde tot van de wet afwijkende wijze van beëindiging faillissement en vaststelling salaris van de curator.

14-02-2014

Hoge Raad 14 februari 2014, ECLI:NL:HR:2014:326 (JB 2014/60*, JIN 2014/98*, NJ 2014/324*, NJB 2014/423, RvdW 2014/339, JOM 2014/336)
Schadeloosstelling; waardering; verwachtingswaarde.

14-06-2013

Hoge Raad 14 juni 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ8364 (RvdW 2013/802)
Invordering bestuurlijke dwangsommen; verzet tegen dwangbevel.

07-06-2013

Hoge Raad 7 juni 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ5349 (JB 2013/143*, NJ 2013/489*, RvdW 2013/786, JOM 2013/610)
Vaststelling schadeloosstelling; zelfstandig onderzoek onteigeningsrechter; waarderingsmethode.

07-06-2013

Hoge Raad 7 juni 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ5351 (NJB 2013/1495, RvdW 2013/775, EeR 2013, afl. 3, p. 101)
Vaststelling schadeloosstelling; zelfstandig onderzoek onteigeningsrechter; waarderingsmethode.

26-04-2013

Hoge Raad 26 april 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ1712 (NJB 2013/1263, RvdW 2013/635, NJ 2013/262)
Termijn voor bekendmaking koninklijk besluit tot onteigening; art. 78 lid 6 Ow.

05-04-2013

Hoge Raad 5 april 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY8098 (RvdW 2013/522, NJB 2013/880, NJ 2013/215, JOM 2013/486, EeR 2013, afl. 3, p. 97)
Begroting schadeloosstelling; hoor en wederhoor; overleg benoeming deskundigen; karakter onteigeningsprocedure.

05-04-2013

Hoge Raad 5 april 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY8098 (RvdW 2013/522, NJB 2013/880, NJ 2013/215, JOM 2013/486, EeR 2013, afl. 3, p. 97)
Hoor en wederhoor; overleg benoeming deskundigen.

13-01-2012

Hoge Raad 13 januari 2012, ECLI:NL:HR:2012:BU1914 (RvdW 2012/113)
Last onder dwangsom; verzet tegen dwangbevel.

06-01-2012

Hoge Raad 6 januari 2012, ECLI:NL:HR:2012:BT8641, (RvdW 2012/93, NJB 2012/190)
Koop perceel grond; uitleg overmaatbepaling.

25-10-2011

Hoge Raad 25 november 2011, ECLI:NL:HR:2011:BS1685 (RvdW 2011/1447, NJB 2011/2208, NJ 2012/33)
Schadeloosstelling; complexwaarde; eliminatiebeginsel; duurzame belegging; waardevermindering overblijvende gronden; winning bodembestanddelen.

24-06-2011

Hoge Raad 24 juni 2011, ECLI:NL:HR:2011:BQ1689 (RvdW 2011/782, NJB 2011/1341, NJ 2011/282)
Vaststelling schadeloosstelling; deskundigenrapport; hoor en wederhoor; art. 6 EVRM.

24-06-2011

Hoge Raad 24 juni 2011, ECLI:NL:HR:2011:BQ1689 (RvdW 2011/782, NJB 2011/1341, NJ 2011/282)
Deskundigenrapport; hoor en wederhoor; art. 6 EVRM.

15-04-2011

Hoge Raad 15 april 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP2316 (NJ 2011/536*, RvdW 2011/530, NJB 2011/924, JOM 2011/385)
Complexwaarde, voorstrook, art. 40d Ow; wettelijke rente art. 55 lid 3 Ow.

25-02-2011

Hoge Raad 25 februari 2011, ECLI:NL:HR:2011:BO9555 (NJB 2011/527, RvdW 2011/313, NJB 2011/527.1)
Vordering tot teruggave onteigende; schadevergoeding; art. 61 Ow en art. 6:162 BW.