Track Record

26-01-2024

Hoge Raad, 26 januari 2024, ECLI:NL:HR:2024:85

Onteigeningsrecht. Vergoeding van planschade in onteigeningsgeding (art. 40e (oud) Ow). Moet bij toepassing van art. 40e (oud) Ow rekening worden gehouden met (beperkende) criteria die van toepassing zijn op planschadevergoeding op grond van art. 6.1 Wro (oud)? Samenhang met zaken 22/02348 (ECLI:NL:HR:2024:95) en 22/02361 (ECLI:NL:HR:2024:96).

26-01-2024

Hoge Raad, 26 januari 2024, ECLI:NL:HR:2024:95

Art. 81 lid 1 RO. Onteigeningsrecht. Vergoeding van planschade in onteigeningsgeding (art. 40e (oud) Ow). Moet bij toepassing van art. 40e (oud) Ow rekening worden gehouden met (beperkende) criteria die van toepassing zijn op planschadevergoeding op grond van art. 6.1 Wro (oud)? Samenhang met 22/02344 (ECLI:NL:HR:2024:85) en 22/02361 (ECLI:NL:HR:2024:96).

26-01-2024

Hoge Raad, 26 januari 2024, ECLI:NL:HR:2024:96

Art. 81 lid 1 RO. Onteigeningsrecht. Vergoeding van planschade in onteigeningsgeding (art. 40e (oud) Ow). Moet bij toepassing van art. 40e (oud) Ow rekening worden gehouden met (beperkende) criteria die van toepassing zijn op planschadevergoeding op grond van art. 6.1 Wro (oud)? Samenhang met zaken 22/02344 (ECLI:NL:HR:2024:85) en 22/02348 (ECLI:NL:HR:2024:95).

22-12-2023

Hoge Raad, 22 december 2023, ECLI:NL:HR:2023:1795

Art. 81 lid 1 RO. Onteigeningsrecht. Vaststellen schadeloosstelling. Wat moet worden verstaan onder complex als bedoeld in art. 40d Ow? Vereenzelviging van onderdelen van deels in buitenland gevestigd familiebedrijf?

26-05-2023

Hoge Raad 25 mei 2023, ECLI:NL:HR:2023:777

Onteigening. Schadeloosstelling. Vervolg op HR 14 april 2017 (ECLI:NL:HR:2017:691). Art. 40c Ow. Eliminatieregel. Had het onteigende op peildatum verwachtingswaarde boven agrarische waarde? Wanneer was sprake van concreet plan voor werk waarvoor wordt onteigend?

31-03-2023

Hoge Raad, 31 maart 2023, ECLI:NL:HR:2023:505

Onteigening. Schadeloosstelling. Eliminatieregel (art. 40c Ow). Waardevermindering van het overblijvende? Art. 40e Ow. Planschade. Omrijschade.

26-11-2021

Hoge Raad 26 november 2021, http://ECLI:NL:HR:2021:1781

Onteigeningsrecht. Taxatie van verkoopwaarde onteigend pand; motiveringsklachten. Omvang van geding na cassatie en verwijzing (art. 424 Rv). Beroep op nova.

23-04-2021

Conclusie 23 april 2021, ECLI:NL:PHR:2021:429

16-04-2021

Hoge Raad 16 april 2021 , ECLI:NL:HR:2021:577

Art. 81 lid 1 RO. Onteigeningsrecht. Schadeloosstelling. Omvang complex (art. 40d Ow). Complexwaarde; lagere waarde voor stukken grond met bijzondere ongeschiktheid?

23-10-2020

Conclusie 23 oktober 2020, ECLI:NL:PHR:2020:985

Onteigening. Egalisatieregel (art. 40d Ow). Omvang complex. Bijzondere hoedanigheid?

 

09-10-2020

Hoge Raad, 9 oktober 2020, ECLI:NL:HR:2020:1594

Art. 81 lid 1 RO. Onteigeningsrecht. Ondertekening vonnis; art. 230 lid 3 Rv. Was rechtbank gehouden aantekeningen griffier te verstrekken aan partijen? Samenhang met zaak 20/00815.

09-10-2020

Hoge Raad, 9 oktober 2020, ECLI:NL:HR:2020:1595

Art. 81 lid 1 RO. Onteigeningsrecht. Ondertekening vonnis; art. 230 lid 3 Rv. Was rechtbank gehouden aantekeningen griffier te verstrekken aan partijen? Samenhang met zaak 20/00813.

06-03-2020

Hoge Raad, 6 maart 2020, ECLI:NL:HR:2020:385

Onteigeningsrecht. Aan onteigende aangeboden bijkomende voorzieningen niet vermeld in het dictum; art. 54i lid 1 Ow. Hoge Raad doet zelf de zaak af. HR 21 december 2018, ECLI:NL:HR:2018:2380.

07-02-2020

Hoge Raad, 7 februari 2020, ECLI:NL:HR:2020:208

Art. 81 lid 1 RO. Onteigeningsrecht. Doel van onteigening. Bijkomend aanbod. Termijn voor aanvaarding.

 

29-11-2019

Hoge Raad, 29 november 2019, ECLI:NL:HR:2019:1860

 

Art. 81 lid 1 RO. Onteigening. Werk waarvoor onteigend wordt (art. 61 Ow). Ander (inpassings)plan dan voorzien? Grenzen rechtsstrijd.

 

28-06-2019

Hoge Raad 28 juni 2019, ECLI:NL:HR:2019:1045

Art. 81 lid 1 RO. Onteigeningsrecht. Exploitatieplan. In plan opgenomen termijn voor bouwrijp maken van de grond is verlopen. Ontbreekt noodzaak tot onteigening? HR 5 januari 2018, ECLI:NL:HR:2018:7.

14-06-2019

Hoge Raad, ECLI:NL:HR:2019:930

Art. 81 RO. Onteigening. Vaststelling schadeloosstelling. Eliminatieregel (art. 40c Ow). Maatstaf vaststelling bijkomende schade (exploitatieschade). Waardevermindering van het overblijvende (art. 41 Ow). Samenhang met 18/02232.

14-06-2019

Hoge Raad, 14 juni 2019, ECLI:NL:HR:2019:929

Art. 81 RO. Onteigening. Vaststelling schadeloosstelling. Eliminatieregel (art. 40c Ow). Maatstaf vaststelling bijkomende schade (exploitatieschade). Waardevermindering van het overblijvende (art. 41 Ow). Samenhang met 18/02234.

22-03-2019

Hoge Raad 22 maart 2019, ECLI:NL:HR:2019:401

Art. 81 lid 1 RO. Onteigeningsrecht. Heeft de provincie voldaan aan haar verplichting om te trachten de te onteigenen onroerende zaak bij minnelijke overeenkomst te verkrijgen? Art. 17 Ow.

23-11-2018

Hoge Raad 23 november 2018, ECLI:NL:HR:2018:2161
Cassatieprocesrecht; onteigeningsrecht. Art. 53 Onteigeningswet. Art. 112 Rv niet toepasselijk. Memorie van toelichting niet beslissend. Niet-ontvankelijkverklaring.

16-11-2018

Hoge Raad 16 november 2018, ECLI:NL:HR:2018:2106
Art. 81 lid 1 RO. Onteigeningsrecht. Bestuursrecht. Vervroegde onteigening. Heeft de Kroon het onteigeningsverzoek getoetst aan algemene beginselen van behoorlijk bestuur?

20-04-2018

Hoge Raad 20 april 2018, ECLI:NL:HR:2018:648
Onteigening. Verval van pachtrecht (art. 59 lid 3 Ow). Vaststelling schadeloosstelling pachter, art. 42a Ow. Verlies van mogelijkheid als afgaande pachter een vergoeding van de opkomende pachter te verkrijgen. Art. 41a Ow, vergoeding werkelijke waarde ingevolge overeenkomstige toepassing art. 40b Ow? Inkomensschade.

22-12-2017

Hoge Raad 22 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3248
Onteigeningsrecht. Zekerheidstelling als bedoeld in art. 54i lid 4 Ow; mag rechtbank afzien van bepalen zekerheid?

21-04-2017

Hoge Raad 21 april 2017, ECLI:NL:HR:2017:761 (RvdW 2017/535)
Art. 81 lid 1 RO; eisen aan een verzoek tot onteigening; uitvoerbaar bij voorraad verklaring van vonnis tot vervroegde onteigening mogelijk?

16-12-2016

Hoge Raad 16 december 2016, ECLI:NL:HR:2016:2879 (JIN 2017/16*, NJ 2017/15, JBPR 2017/2, RvdW 2017/67, JWB 2016/465, RBP 2017/12, NJB 2017/22, JOM 2016/1321)
Kennis nemen stukken nadat vonnis is bepaald; hoor en wederhoor. 

02-12-2016

Hoge Raad 2 december 2016, ECLI:NL:HR:2016:2741 (TvAR 2017/5872*, JOM 2016/1247, NJB 2016/2300, RvdW 2016/1236, JWB 2016/434, BR 2017/17, O&A 2017/17)
Deskundigenbericht; hoor en wederhoor indien deskundigen een derde raadplegen. Verdeling bij helfte van voordeel door aanwezigheid delfstoffen?

28-10-2016

Hoge Raad 28 oktober 2016,  ECLI:NL:HR:2016:2452 (RvdW 2016/1107, JWB 2016/390)
Onteigeningsrecht. Noodzaak tot onteigening. Gelegenheid om pleidooi te verzoeken.

24-05-2016

Hoge Raad 24 juni 2016, ECLI:NL:HR:2016:1273 (TBR 2016/140*, NJB 2016/1351, RvdW 2016/745, NJ 2017/57, JOM 2016/612, JWB 2016/244)
Schadeloosstelling; bodemverontreiniging; complexwaarde; wederbeleggingskosten.

22-04-2016

Hoge Raad 22 april 2016, ECLI:NL:HR:2016:720 (RvdW 2016/167, JWB 2016/167)
Artikel 81 lid 1 RO; schadeloosstelling; eliminatieregel art. 40c Ow; waardevermindering overblijvende.

29-01-2016

Hoge Raad 29 januari 2016, ECLI:NL:HR:2016:153 (RvdW 2016/224, JWB 2016/52)
Art. 81 lid 1 RO, complexwaarde (art. 40d Ow); behoort tot het onteigende een ‘voorstrook’ met hogere waarde dan de rest van het onteigende?

15-01-2016

Hoge Raad 15 januari 2016, ECLI:NL:HR:2016:25 (TBR 2016/28*, RvdW 2016/142, JOM 2016/82)
Schadeloosstelling; criteria eliminatieregel art. 40c Ow; eliminatie waardevermeerderende bestemming; overheidswerk

15-01-2016

Hoge Raad 15 januari 2016, ECLI:NL:HR:2016:67 (RvdW 2016/145)
Schadeloosstelling; eliminatieregel art. 40c Ow; eliminatie van bestemming(en); plan voor werk waarvoor wordt onteigend.

14-08-2015

Hoge Raad 14 augustus 2015, ECLI:NL:HR:2015:2195 (TBR 2015/180*, NJB 2015/1487, RvdW 2015/934, JWB 2015, 292)
Overnemen onteigeningsgeding van derde; tussenkomst erfgenamen; art. 3 en 20 Ow.

06-03-2015

Hoge Raad 6 maart 2015, ECLI:NL:HR:2015:527 (NJB 2015/555, RvdW 2015/380, JWB 2015/104)
Omschrijving onteigende perceelsgedeelte; art. 78 en 79 Ow en afdeling 3.4 Awb.

30-01-2015

Hoge Raad 30 januari 2015, ECLI:NL:HR:2015:183 (JBPR 2015/29*, NJB 2015/302, RvdW 2015/224, RBP 2015/29, ERF-Updates.nl 2015-0082)
Incident tot tussenkomst; art. 3 Ow; exceptio plurium litis consortium; oproeping art. 118 Rv.

31-10-2014

Hoge Raad 31 oktober 2014, ECLI:NL:HR:2014:3076 (JIN 2014/225*, BR 2014/139*, NJ 2015/181*, JBPR 2015/18*, NJB 2014/2012, RvdW 2014/1205, Prg. 2015/8, RFR 2015/16, TvPP 2015, afl. 1, p. 32)
Recht op mondelinge behandeling; art. 134 Rv en art. 6 EVRM.

07-10-2014

Hoge Raad 7 november 2014, ECLI:NL:HR:2014:3125 (BR 2015/17*, NJ 2015/56*, NJB 2014/2063, RvdW 2014/1245)
Ontvankelijkheid cassatieberoep tegen tussenvonnis; schadeloosstelling; bedrijfsschade.

14-02-2014

Hoge Raad 14 februari 2014, ECLI:NL:HR:2014:326 (JB 2014/60*, JIN 2014/98*, NJ 2014/324*, NJB 2014/423, RvdW 2014/339, JOM 2014/336)
Schadeloosstelling; waardering; verwachtingswaarde.

07-06-2013

Hoge Raad 7 juni 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ5349 (JB 2013/143*, NJ 2013/489*, RvdW 2013/786, JOM 2013/610)
Vaststelling schadeloosstelling; zelfstandig onderzoek onteigeningsrechter; waarderingsmethode.

07-06-2013

Hoge Raad 7 juni 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ5351 (NJB 2013/1495, RvdW 2013/775, EeR 2013, afl. 3, p. 101)
Vaststelling schadeloosstelling; zelfstandig onderzoek onteigeningsrechter; waarderingsmethode.

26-04-2013

Hoge Raad 26 april 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ1712 (NJB 2013/1263, RvdW 2013/635, NJ 2013/262)
Termijn voor bekendmaking koninklijk besluit tot onteigening; art. 78 lid 6 Ow.

05-04-2013

Hoge Raad 5 april 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY8098 (RvdW 2013/522, NJB 2013/880, NJ 2013/215, JOM 2013/486, EeR 2013, afl. 3, p. 97)
Begroting schadeloosstelling; hoor en wederhoor; overleg benoeming deskundigen; karakter onteigeningsprocedure.

25-10-2011

Hoge Raad 25 november 2011, ECLI:NL:HR:2011:BS1685 (RvdW 2011/1447, NJB 2011/2208, NJ 2012/33)
Schadeloosstelling; complexwaarde; eliminatiebeginsel; duurzame belegging; waardevermindering overblijvende gronden; winning bodembestanddelen.

24-06-2011

Hoge Raad 24 juni 2011, ECLI:NL:HR:2011:BQ1689 (RvdW 2011/782, NJB 2011/1341, NJ 2011/282)
Vaststelling schadeloosstelling; deskundigenrapport; hoor en wederhoor; art. 6 EVRM.

15-04-2011

Hoge Raad 15 april 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP2316 (NJ 2011/536*, RvdW 2011/530, NJB 2011/924, JOM 2011/385)
Complexwaarde, voorstrook, art. 40d Ow; wettelijke rente art. 55 lid 3 Ow.

25-02-2011

Hoge Raad 25 februari 2011, ECLI:NL:HR:2011:BO9555 (NJB 2011/527, RvdW 2011/313, NJB 2011/527.1)
Vordering tot teruggave onteigende; schadevergoeding; art. 61 Ow en art. 6:162 BW.